Những thay đổi và bổ sung đến phiên bản KTVN hiện hành

 

Những thay đổi, bổ sung của phiên bản 10.8 & DN.8 cập nhật tháng 12/2016 (và chỉnh sửa tiếp đến tháng 07/2018) :

Các chỉnh sửa bổ sung đến tháng 07/2018 :

Các chỉnh sửa bổ sung đến tháng 11/2017 :

Các chỉnh sửa bổ sung đến tháng 06/2017 :

Các chỉnh sửa bổ sung đến tháng 03/2017 :

Các chỉnh sửa bổ sung đến tháng 12/2016 :

Những thay đổi, bổ sung của phiên bản 10.7 & DN.7 cập nhật tháng 03/2016 (chỉnh sửa lần cuối : tháng 10/2016)  :

Những thay đổi, bổ sung của phiên bản 10.6 & DN.6 cập nhật tháng 09/2015 :

Những thay đổi, bổ sung của phiên bản 10.5 & DN.5 cập nhật tháng 01/2015 :

Những thay đổi, bổ sung của phiên bản 10.4 & DN.4 cập nhật tháng 03/2014 :

Những thay đổi, bổ sung của phiên bản 10.3 & DN.3 cập nhật tháng 06/2013 :

Những thay đổi, bổ sung của phiên bản 10.2 & DN.2 cập nhật tháng 10/2012 :

 

    Giao diện

    Khai báo

     Dữ liệu, nhập liệu

    Báo cáo, mẫu biểu

    Khác

Những thay đổi, bổ sung của phiên bản 10.1 & DN.1 cập nhật tháng 02/2012 :

Những thay đổi, bổ sung của phiên bản 10.1 & DN.1 cập nhật tháng 11/2011 :

Những thay đổi, bổ sung của phiên bản 10.0 & DN.1 cập nhật tháng 10/2011 :

Những thay đổi, bổ sung của phiên bản 10.0 & DN.1 cập nhật tháng 12/2010 :

Những thay đổi, bổ sung của phiên bản 10.0 & DN.1 phát hành lần đầu tháng 04/2010 so với phiên bản 9.09+ :


    Các vấn đề chung

    Khai báo, Danh mục, Phát sinh

    Báo cáo, In ấn

    Các công cụ trợ giúp

 

www.ktvn.com.vn